Wybierz język:

PKN ORLEN

PKN ORLEN S.A. – opracowanie audytu z działań firmy oraz przygotowanie strategii sponsoringu sportowego.

  W 2008 roku agencja Polish Sport Promotion wygrała przetarg na przygotowanie  audytu działalności sponsoringowej Grupy Kapitałowej Orlen za lata 2006-2008 oraz opracowanie „Strategii Sponsoringu Sportowego Grupy Kapitałowej Orlen na lata 2010-2012”.

  Założenia

  • Obiektywna ocena prowadzonych przez GK Orlen projektów z zakresu sponsoringu sportowego w ramach przeprowadzonego audytu sponsoringowego
  • Usystematyzowanie działań sponsorskich GK Orlen
  • Nakreślenie kierunków rozwoju prowadzonych projektów w celu zwiększenia ich efektywności
  • Rekomendacje nowych projektów sponsoringowych atrakcyjnych dla marek z portfolio GK Orlen
  • Stworzenie spójnej z misją i celami marketingowymi GK Orlen strategii sponsoringu sportowego w latach 2010-2012

  Działania Audyt Sponsoringowy

  • Analiza prowadzonych w latach 2006-2008 projektów sponsoringowych mająca na celu weryfikację efektów zaangażowania GK Orlen
  • Przeprowadzenie analizy stanu organizacyjnego i poziomu sportowego sponsorowanych podmiotów
  • Przeprowadzenie badań efektywności medialnej
  • Analiza wartości medialnej marki w oparciu o publikacje w mediach
  • Analiza wydatków na sponsoring w ramach prowadzonych projektów
  • Przeprowadzenie badań fokusowych i ankiety internetowej cavi skierowanych na ocenę postrzegania i popularności prowadzonych projektów sponsoringowych
  • Przeprowadzenie badań mających na celu określenie pozycji marki Orlen na rynku sponsoringu sportowego w Polsce
  • Analiza umów sponsorskich zawartych przez PKN Orlen
  • Ocena działań z zakresu Public i Media Relations w ramach prowadzonych projektów
  • Analiza SWOT projektów
  • Analiza działalności sponsoringowej firm konkurencyjnych
  • Opracowanie szczegółowych kierunków rozwoju poszczególnych projektów, rekomendacje strategiczne odnośnie kontynuowania lub wyciszenia projektów

  Działania Strategia Sponsoringu Sportowego

  • Opracowanie modelu pozycjonowania marek wewnątrz Grupy Kapitałowej Orlen
  • Przeprowadzenie oceny dopasowania strategicznego projektów do atrybutów poszczególnych marek
  • Szczegółowe rekomendacje strategiczne w ramach rozwoju prowadzonych projektów
  • Rekomendacje nowych projektów sponsoringowych atrakcyjnych z punktu widzenia GK Orlen
  • Analiza marketingowo-wizerunkowa dyscyplin sportu, w które powinna angażować się GK Orlen

  Rezultaty

  • Obiektywna weryfikacja efektów sponsoringu prowadzonego w ramach GK Orlen
  • Wytyczenie nowych kierunków i możliwości sponsoringu
  • Usystematyzowanie działań komunikacyjnych związanych z poszczególnymi projektami
  • Stworzenie dokumentu szczegółowo regulującego wszelkie działania związane ze sponsoringiem (budżetowanie i dywersyfikacja środków finansowych, planowanie działań, świadczenia medialne, kontroling i monitorowanie efektów, świadczenia sponsorskie)